Tjänster

Våra tjänster

Grundläggning

Industrigrunder, villagrunder, garagegrunder & plintgrunder.

Dränering och fuktisolering

Dränering och fuktisolering av husgrunder och källare.

VA-arbeten

Byte av befintliga ledningar eller utförande av nya anläggningar


Enskilda avlopp och reningsverk

Projektering, nyanläggning och byte av befintlig anläggning.

Vägar, infarter, parkeringsytor

Nybyggnation, ombyggnation och reparation.

Plattläggning 

Plattytor, kantstöd av betong eller granitsten samt stödmurar.

Gräsytor och utemiljöer

Etablering av gräsytor, plantering av träd, buskar och växter samt montering av utrustning.

Vinterväghållning

Snöröjning, efterarbeten, halkbekämpning av vägar och fastigheter.


Ett urval av våra senaste projekt och nyheter